32-091 Michałowice, ul. Leśna 19   tel. 539 989 205

 
 
   

   
 
 
 

REGULAMIN

 
 
     
I.

  WARUNKI WYNAJMU

1.   Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
2. Umowa spisywana jest przez Wynajmującego na podstawie :
a. Osoba fizyczna
- dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem.
b. Firma
- kserokopia dokumentu REGON,
- kserokopia doumentu NIP,
- kserokopia zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej/KRS,
- dokument tożsamości osoby odbierającej przedmiot najmu.
3. Podczas wypożyczania pobrana zostaje kaucja zwrotna, która stanowi ewentualne zabezpieczenie dla Wynajmującego w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu.
4. Wysokość stawki godzinowej lub dobowej określona jest w cenniku usług i jest regulowana w zależności od długości najmu oraz przyznanych rabatów.
5. Opłata za wypożyczenie sprzętu - czynsz wg stawki dobowej - oznacza zwrot przedmiotu najmu przed upływem 24 godzin. Zdanie sprzętu po upływie 24 godzin od momentu wypożyczenia spowoduje naliczenie kolejnej stawki dobowej.
6. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia oraz jest liczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
7. Sprzęt i narzędzia oferowane przez Wynajmującego są sprawne technicznie.
8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty i wypadki powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę.
9. Faktura za wynajem sprzętu jest wystawiana na koniec okresu wypożyczenia.


II.ZOBOWIĄZANIA WYNUJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt będacy przedmiotem umowy najmu jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Wynajmujący ma obowiązek zapoznać Najemcę z instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania najmowanego sprzętu.
4. Wynajmujący przekazuje pod wynajem tylko sprzęt. W przypadku materiałów podlegającym szybkiemu zużyciu tj.osprzętu (wiertła, tarcze itp.), który jest niezbędny do bezpiecznego użytkowania przedmiotu najmu, Najemca we własnym zakresie winien dokonać zakupu tych produktów. Do każdego sprzętu oferowanego do wynajęcia jest określona lista z osprzętem rekomendowanym przez producenta sprzętu. Montaż osprzętu spoza listy może powodować awarie sprzętu a całokowity koszt naprawy lub zapłaty za uszkodzony sprzęt ponosi Najemca.
5. Wynajmujący zapewnia Najemcy możliwość zakupu osprzętu do oferowanych pod wynajem sprzętów.
6. Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez zgody Najemcy. Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


III.ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY

1. Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wynajmującego z obowiązkiem zwrotu tego sprzętu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
2. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi oraz został przeszkolony w zakresie bezpiecznego uzytkowania najmowanego sprzętu.
3. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości stawki za 1 dobę według obowiązującego cennika.
4. Najemca zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i pisemnej zgody Wynajmującego, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
5. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi Odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie, kradzież lub dewastację. Wymienione zdarzenia lub podobne Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania oraz poinformować Wynajmującego.
6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość ceny rynkowej sprzętu.
7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałych przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.
8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonyc przy użyciu przedmiotu najmu ponosi Najemca.
9. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.


IV.ZWROT SPRZĘTU

1. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w ustalonym dniu zwrotu, podanym w umowie najmu, nie póŸniej niż do godziny, w której został on pożyczony.
2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wad i czysty.


V.ZERWANIE UMOWY

1. Zerwanie umowy następuje w przypadku :
- samowolnego przedłużania czasu użytkowania wynajętego sprzętu,
- używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami użytkowania,
- oddanie wynajmowanego sprzętu do użytkowania osobom trzecim.
2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.
 
.
 
.
 
 
 

stat4u

 
Copyright © 2014 STARENT Strona główna   Regulamin   Oferta   Kontakt